اصول و مبانی در طراحی داخلی فروشگاه

“فروشگاه“، عنوانی است که به یک واحد تجاری مستقل اطلاق می شود، خواه این واحد مغازه ای کوچک در خیابانی فرعی باشد، خواه واحدی در یک پاساژ یا مجتمع تجاری و یا حتی ساختمانی چند طبقه، آنچه مهم است استقلال واحد تجاری از سایر فروشگاه ها و تشخیص آن به عنوان یک واحد است. هر چند که می بایست پیوندی محسوس میان سیمای خارجی و فضای داخلی هر فروشگاهی برقرار باشد، با این وجود می توان این دو بخش را از یکدیگر تفکیک نموده و طراحی آن ها را به صورت مستقل مورد بررسی قرار داد.

بدین ترتیب سطح نما، ویترین، محوطه، تابلو و هرآنچه توسط مخاطب در بیرون و پیش از ورود به فروشگاه قابل درک است بخشی از سیمای خارجی آن بوده و می بایست به عنوان یک کلیت واحد طراحی گردد. از سوی دیگر هرآنچه در داخل فضای فروشگاه برای مشتریان قابل درک باشد به طراحی فضای داخلی فروشگاه مربوط می باشد. چگونگی برقراری ارتباط میان این دو بخش اساسی ترین تصمیم طراحان در آغاز طراحی است و تا انتها در تمامی جزئیات طرح تاثیر خواهد داشت. لذا در اغلب موارد “طراحی داخلی فروشگاه“، به طراحی توامان این دو بخش اطلاق می شود.

5/5 - (1 امتیاز)